ERZSÉBET NAGY SZÁLLODA 
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 
1.    ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ATOMIX KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (továbbiakban: Társaság), mint az ERZSÉBET NAGY SZÁLLODA**** Konferencia és wellness hotel (7030 Paks, Szent István tér 2.) üzemeltetője folyamatosan biztosítja az általa kezelt személyes adatok tekintetében az adatkezelés jogszerűségét és célszerűségét. A tájékoztató célja, hogy a szállást foglaló, személyes adataikat megadó vendégeink már a foglalás, illetve személyes adataik megadása előtt megfelelő információkat kaphassanak arról, hogy társaságunk adataikat milyen feltételek és garanciák mellett, mennyi ideig kezeli. A tájékoztatóban foglaltakhoz társaságunk minden személyes adatkezeléssel járó esetben tartja magát, az itt leírtakat magunkra nézve kötelezőnek tartjuk.
Társaságunk tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve jogi kötelezettség teljesítésén alapulnak, továbbá némely esetben az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Amennyiben kérdése van az e tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban az
erzsebethotelpaks@npp.hu e-mail címre írjon levelet. 

A Társaság adatkezelései megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, különösen a következőknek:
•    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: „GDPR”)
•    Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (
Infotv.)
 
Társaságunk adatai, elérhetőségei:
•    Név: ATOMIX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság/Erzsébet Nagy Szálloda
•    Székhely: 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
•    Telephely: 7030 Paks, Szent István tér 2.
•    Cégjegyzékszám: 17-09-001944
•    Adószám: 11284327-2-17
•    Telefonszám: +36/75/501-510
•    E-mail: atomix@npp.hu
Az egyes adatkezeléseinkkel kapcsolatban a következő tájékoztatásokat adjuk.
2.    SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Társaságunk a paksi Erzsébet Nagy Szállodában lehetőséget biztosít személyes szállás-bejelentkezésre, konferenciaterem bérlésére, valamint ezekhez kapcsolódóan, vagy ezektől függetlenül éttermi, illetve kávéházi szolgáltatások igénybevételére.
•    A személyes adatok kezelője: ATOMIX Kft.; 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
•    
Az adatkezelés célja: a szállodában és a szálloda éttermében, kávéházában történő vásárlás, számla kiállítása, a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célirányos kiszolgálás
•    
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja, és a Számv. tv.169. § (2) bekezdése.
•    
A kezelt személyes adatok köre – szálláshely szolgáltatás igénybevételekor – EU-s állampolgárok esetén: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; lakcím (ország), irányítószám, város, utca, házszám; állampolgárság, személyigazolvány szám, telefonszám; e-mail cím;
•    
A kezelt személyes adatok köre – szálláshely szolgáltatás igénybevételekor – nem EU-s állampolgárok esetén: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; születési hely; születési idő; anyja neve; útlevél száma; vízum száma; beutazás helye és időpontja; lakcím (ország), irányítószám, város, utca, házszám; állampolgárság, telefonszám; e-mail cím.
•    
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: nem jön létre szerződés a szállodai szobára vonatkozóan
•    
A kezelt személyes adatok köre éttermi/kávéházi vendéglátás és wellness szolgáltatás esetén: dátum, időpont, név, cím, a vásárolt termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.
•    
Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.
•    
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a vendég nem kap számlát
•    
Adatfeldolgozó igénybevétele: társaságunk a szállásrendszerhez és az éttermi/kávéházi működéshez informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint:
Adatfeldolgozó neve  Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Hostware Kft. 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A Hostware Front Office szállodai rendszer alkalmazása esetén ügyfélkezelési feladatok ellátása
A Hostware éttermi rendszer alkalmazása esetén ügyfélkezelési feladatok ellátása
SAP Hungary Kft. 1031 Budapest, Záhony u. 7. Számla alapú szolgáltatások (kifizetés, kontírozás stb.) ellátása
NÜSz Zrt. 7030 Paks, Gagarin u. 1. Vevői, illetve szállítói számlák pénzügyi rendezése
MVMI Zrt. 7030 Paks, 
Vasút u. 1.
Szerverhoszting feladatok ellátása
 
Kártyás fizetés esetén a bankkártya/SZÉP Kártya és a kártyás fizetési tranzakciók adatait az OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) kezeli.

Adattovábbítás 3. országba: Társaságunk nem végez 3. országba irányuló adattovábbítást.
 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait Társaságunk kezeli)
1.    kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2.    kérelmezheti azok helyesbítését,
3.    kérelmezheti azok törlését,
4.    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy Társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, és ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
5.    tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
6.    gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa Társaságunk.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
3.    AJÁNLATKÉRÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

Társaságunk lehetőséget biztosít arra, hogy elektronikus úton ajánlatot kérjenek vendégeink. Az ajánlatot automatizált rendszer útján, a szabad kapacitásokra is figyelemmel adjuk meg. 
•  
 A személyes adatok kezelője: ATOMIX Kft.; 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
•    
Az adatkezelés célja: előzetes tájékoztatás a szálloda árairól
•    
Az adatkezelés jogalapja: a szállást foglaló személy előzetes hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges – GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
•    
A kezelt személyes adatok köre: megszólítás; vezetéknév és keresztnév; telefonszám; e-mail cím; szállóvendégek száma.
•    
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
•    
Adatfeldolgozó igénybevétele: Társaságunk az ajánlatkérésekkel kapcsolatban adatfeldolgozó közreműködését nem veszi igénybe 
•    
Adattovábbítás 3. országba: Társaságunk nem végez 3. országba irányuló adattovábbítást.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: A szálloda nem tud ajánlatot adni.
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli)
1.    kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2.    kérelmezheti azok helyesbítését,
3.    kérelmezheti azok törlését,
4.    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
5.    tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
6.    gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.
 
4.    HÍRLEVÉLRE VALÓ FELIRATKOZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Társaságunk hírlevél útján tartja a kapcsolatot vendégeivel, akiknek a figyelmébe ajánlja szolgáltatásait, a kapcsolatos újdonságokról, akciókról tájékoztatja.   
•    
A személyes adatok kezelője: ATOMIX Kft.; 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
•    
Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a potenciális szállóvendégekkel
•    
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása – GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
•    
A jogos érdek megjelölése: a partnerekkel, szállóvendégekkel kialakított üzleti kapcsolatok fenntartása, fejlesztése
•    
A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím
•    
Az adatkezelés időtartama: Társaságunk a hírlevélről való leiratkozásig kezeli az e-mail címeket.
•    
Adatfeldolgozó igénybevétele: Társaságunk a hírlevelekkel kapcsolatos szolgáltatásaihoz informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint:
Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
MVMI Zrt. 7030 Paks, 
Vasút u. 1.
Szerverhoszting feladatok ellátása

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap hírlevelet társaságunktól.
 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli)
1.    kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2.    kérelmezheti azok helyesbítését,
3.    kérelmezheti azok törlését,
4.    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
5.    tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
6.    gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.
 
A hírlevélről bármikor leiratkozhat az erzsebethotelpaks@npp.hu címre küldött levelével, vagy hírlevélben a leiratkozás ikonra történő kattintással. Ebben az esetben e-mail címét haladéktalanul töröljük adatbázisunkból.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

5.    ELÉGEDETTSÉGMÉRÉSSEL KAPCSOLATOS SZEMÉLYES ADATKEZELÉS
 
Szállodaként célunk, hogy vendégeinknek szolgáltatásainkat magas színvonalon nyújtsuk, ezért folyamatosan kérünk visszajelzést vendégeinktől a szállodánkban tartózkodásuk során gyűjtött tapasztalataikról.
•    
A személyes adatok kezelője: ATOMIX Kft.; 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.
•    
Az adatkezelés célja: visszajelzés kérése a szállóvendégektől szolgáltatásaink további fejlesztése, javítása érdekében.
•    
Az adatkezelés jogalapja: a szálloda üzemeltetőjének jogos érdeke – GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.
•    
A jogos érdek megjelölése: társaságunknak jogos érdeke fűződik ahhoz, hogy a visszajelzések alapján szolgáltatásaink fejlesztéséhez információt kapjunk.
•    
A kezelt személyes adatok köre: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím.
•    
Az adatkezelés időtartama: a foglalás szerinti tartózkodási dátum utolsó napját követő két év.
•    
Adatfeldolgozó igénybevétele: társaságunk az elégedettségméréshez informatikai szolgáltató, illetve adatfeldolgozó segítségét nem veszi igénybe, azokat papír alapon maga kezeli.
 
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: Az érintett nem kap elégedettségmérő kérdőívet társaságunktól és így véleménye nem kerülhet figyelembevételre.
 
Az érintett jogai: az érintett személy (az, akinek a személyes adatait társaságunk kezeli)
1.    kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,
2.    kérelmezheti azok helyesbítését,
3.    kérelmezheti azok törlését,
4.    kérelmezheti a GDPR 18. cikkében foglalt feltételek fennállása esetén a személyes adatok kezelésének korlátozását (tehát azt, hogy társaságunk az adatokat ne törölje, vagy ne semmisítse meg bíróság vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb harminc napig, s ezen túlmenően más céllal az adatot ne kezelje),
5.    tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen,
6.    gyakorolhatja az adathordozhatósághoz való jogát. Ez utóbbi jog értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat MS Word vagy Excel formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat kérésére egy másik adatkezelőnek továbbítsa társaságunk.
 
Az adatkezeléssel kapcsolatos egyéb információk: Társaságunk minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz egy esetleges adatvédelmi incidens (pl. személyes adatokat tartalmazó fájlok sérülése, eltűnése, illetéktelenek számára hozzáférhetővé válása) elkerülésére. Egy mégis bekövetkező incidens esetén a szükséges intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezetünk, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

6.    COOKIE KEZELÉS 
 
Weboldalunk a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során visszaolvassa. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, lehetőségünk van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.
•    Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, nyomon követése, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitikai mérések, személyre szabott kiszolgálás.
•    
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
•    
A kezelt adatok köre: IP cím, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.
•    
Az adatkezelés időtartama: maximum 30 nap
•    
Az adatkezeléssel kapcsolatos további információk: A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.
•    
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a szolgáltatás igénybevételének lehetetlenülése a fenti, 2-6. pontokban leírt szolgáltatások tekintetében.

Ön tehát beállíthatja azt is, hogy böngészője az összes cookie-t letiltsa, így azokat is, amelyek szolgáltatásainkhoz kapcsolódnak, vagy azt, hogy böngészője jelezze, ha valamilyen cookie-t helyezünk el. Ne feledje azonban, hogy számos szolgáltatásunk nem működik megfelelően akkor, ha Ön nem engedélyezi a cookie-k használatát. Előfordulhat például, hogy ilyen esetben oldalunk nem fog emlékezni korábbi böngészési előzményeire.

7.    KÖZÖSSÉGI MÉDIUMOK HASZNÁLATA
 
A Weboldal lehetővé teszi a Facebook közösségi oldal beépülő moduljainak (social plug-in) használatát. Ha rákattint az oldalon levő Facebook hivatkozásra, akkor egyidejűleg információt oszt meg a közösségi média szolgáltatójával is. A szolgáltató ezt az információt megjelenítheti a Szolgáltató közösségi média profilján is, valamint megoszthatja ismerőseivel.
Nincsen ráhatásunk azon adatok természetére és terjedelmére, amelyeket ezek után a közösségi oldal gyűjt. Amennyiben további információt szeretne a közösségi oldal által gyűjtött információkról, azok céljáról és terjedelméről, illetve ezek feldolgozásáról és használatáról, továbbá a Felhasználó jogairól és azon beállítási opciókról, amelyek a magánszféráját védik, ezzel kapcsolatosan kérjük, nézze meg a vonatkozó közösségi oldal adatvédelmi tájékoztatóját itt:
http://www.facebook.com/about/privacy/ és itt http://www.facebook.com/help/?faq=186325668085084.

8.    HONLAP SZERVERNAPLÓZÁSA
 
A http://erzsebtehotelpaks.hu/ weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a felhasználó tevékenységét.
•    Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat
•    
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. társaságunknak jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez
•    
A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe
•    
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap
•  
 Adatfeldolgozó igénybevétele: Társaságunk a honlappal összefüggő szolgáltatásaihoz informatikai szolgáltató segítségét veszi igénybe a következők szerint:
Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
MVMI Zrt. 7030 Paks, 
Vasút u. 1.
Szerverhoszting feladatok ellátása
 
További információk: Társaságunk a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, a felhasználó személyének azonosítására nem törekszik. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése:
A portál html kódja Társaságunktól független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók.
Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni.

9.    ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER
 
Az Erzsébet Nagy Szálloda néven üzemelő szállodánk külső-belső területén (7030 Paks, Szent István tér 2.) elektronikus megfigyelőrendszer (térfigyelő kamerarendszer) működik. A szálloda elektronikus megfigyelőrendszerét, annak adatrögzítési eredményét a szálloda kijelölt munkatársai kezelik az adatkezelésért felelős MVM Paksi Atomerőmű Zrt. megbízása alapján. A képrögzítés, felhasználás és megőrzés szabályaira a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (SzVMtv.), továbbá az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII tv. (Infotv.) rendelkezései irányadók. Az elektronikus megfigyelőrendszer működtetésére az SzVMtv. 30. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti, kifejezett hozzájárulás alapján, az alábbiakban részletezettek szerint, az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyonvédelem érdekében a jogsértések és balesetek megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, illetve a jogsértések bizonyítása céljából kerül sor. Felhívjuk a figyelmét, hogy adatkezeléshez való kifejezett hozzájárulásnak minősül amennyiben Ön a kamerával megfigyelt helyiségbe jelen tájékoztató ismeretében belép!  

Kezelt adatok: vendégek képfelvételen rögzített arcképmása és egyéb személyes adatai. Az elektronikus megfigyelőrendszer az év minden napján, 24 órában üzemel. A felvételeket – felhasználás hiányában – biztonságos szerverhelyiségben lévő kameraszerveren 3 munkanapig tároljuk. A személyes adatok biztonságos kezelése érdekében a szerveren tárolt adatok védelmét személyre szóló felhasználónév és jelszó biztosítja. Felvételek megtekintésére az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. illetékes munkatársai jogosultak. Rendszerünk a betekintést végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti. Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartás, kötelezettségszegés esetén van lehetőség hatósági eljárás, ill. bírósági adatszolgáltatás érdekében. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve. Tájékoztatjuk továbbá, hogy személyes adatai kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet az ATOMIX Kft-től. Kérheti az alkalmazandó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően személyes adatainak helyesbítését, illetve zárolását is. Ezen túl tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen. 
 
Az Erzsébet Nagy Szálloda területén az alábbi csoportokban működnek biztonsági kamerák: 
•    I. csoport: A szálloda wellness részlegének előterét lefedő 1 db kamera, melynek célja a wellness részleget igénybe vevő vendégek által oda bevitt vagyontárgyak védelme. A mélygarázs teljes területét lefedő 7 db kamera, melyek célja a parkolóban elhelyezett gépkocsik vagyonvédelme, valamint az ott közlekedő személyek életének testi épségének védelme, az esetleges balesetek megelőzése. A szálloda éttermében lévő pincérpult, valamint a kávézóban lévő fagylalt pult környezetét lefedő 2 db kamera, melyek célja a pultokon elhelyezett pénztárgép és az abban tárolt készpénzállomány vagyonvédelme. A szálloda első és hátsó udvarterét, közlekedőit lefedő 6 db kamera, melyek célja a szálloda vendégei által oda bevitt vagyontárgyak védelme, valamint az ott közlekedő személyek életének testi épségének védelme, az esetleges balesetek megelőzése, illetve ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása. A megfigyelést a recepciós pultban dolgozó recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállaló végzi. A rögzített felvételeket a szerverhelyiségben található szerveren 3 munkanapig tárolják. A rögzített felvételek visszanézésére az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve u. 51/B.) helyileg megbízott vezetője és a szálloda szakágvezetője, vagy a szakágvezető akadályoztatása esetén helyettese jogosult.
•    II. csoport: A szálloda régi épületrészének földszinti részén az épület bejáratait, valamint közlekedőit, illetve az itt kialakított ruhatárat lefedő 9 db kamera, melyek célja a szálloda vendégei által oda bevitt vagyontárgyak védelme, valamint az ott közlekedő személyek életének testi épségének védelme, az esetleges balesetek megelőzése. A szálloda első, illetve a második emeleten a liftajtók előtti térrész, valamint az emeleti közlekedő folyosókat, illetve az emeleti ruhatár területét lefedő 5 db kamera, melyek célja a szálloda vendégei által oda bevitt vagyontárgyak védelme, valamint az ott közlekedő személyek életének testi épségének védelme, az esetleges balesetek megelőzése, illetve ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása. A szálloda recepciós pultjának környezetét lefedő 1 db kamera, illetve a recepciós Back Office helyiséget lefedő 1 db kamera, melyek célja az itt elhelyezett biztonságtechnikai, vagyonvédelmi berendezések, valamint a pulton lévő pénztárgép és az abban lévő készpénzállomány vagyonvédelme. A megfigyelés célja továbbá az életet és testi épséget érintő balesetek megelőzése, illetve ezek bekövetkezte esetén ezen események rekonstruálása. A megfigyelést a recepciós pultban dolgozó recepciós munkakörben foglalkoztatott munkavállaló végzi. A rögzített felvételek visszanézésére az ERANDO Biztonságtechnikai Tanácsadó és Kereskedelmi Kft. (1139 Budapest, Teve u. 51/B.) helyileg megbízott vezetője és a szálloda szakágvezetője, vagy a szakágvezető akadályoztatása esetén helyettese jogosult.

10.    SZÁLLODAI WIFI
 
Az Erzsébet Nagy Szálloda vendégei részére wifi kapcsolaton keresztül internet elérést biztosít.
•    
Az adatkezelés célja: vendégek részére vezeték nélküli internet biztosítása
•    
Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja. társaságunknak jogos érdeke fűződik a weboldal biztonságos működéséhez
•    
A kezelt személyes adatok típusa: IP cím, dátum, időpont, a meglátogatott oldal címe
•    
Az adatkezelés időtartama: maximum 90 nap
•    
Adatfeldolgozó igénybevétele: Társaságunk a wifi szolgáltatás eléréséhez külső szolgáltatót vesz igénybe a következők szerint:
Adatfeldolgozó neve Székhelye Adatfeldolgozói feladat leírása
Tarr Kft. 7100 Szekszárd
Kadarka u 18.
Internet elérés biztosítása

11.    EGYÉB ADATKEZELÉSEK
 
11.1. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy egyes hatóságok, közfeladatot ellátó szervek, bíróságok személyes adatok közlése céljából megkereshetik Társaságunkat. Az ATOMIX Kft. a felsorolt hatóságok részére – amennyiben az érintett szerv a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, és amennyiben a megkeresés teljesítését jogszabály írja elő.

11.2. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a rendkívüli események kezelése keretében azokról jegyzőkönyvek kerülnek felvételre. 
Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].
A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, szülő/gondviselő neve, elérhetősége, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.
Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése.
 
11.3. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy szállodában és az étteremben talált tárgyakról, tulajdonosáról, illetve megtalálójáról nyilvántartást vezetünk.
Az adatkezelés jogalapja: Ptk. 5:54. §
A kezelt adatok köre: a találás dátuma, időpontja, a találó személye, a talált tárgy megnevezése, annak ténye, hogy sikerült-e értesíteni a tulajdonost, a raktározás helye, a találó és átadás esetén az átvevő aláírása.
Az adatkezelés időtartama: Az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek a talált tárgy tulajdonos általi átvétele, vagy a települési jegyzőnek átadás esetén az átadást követően, értékesítés esetében a találástól számított egy év elteltével.
Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az adatkezelő nem tud eleget tenni jogszabályi kötelezettségének.

12.    A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 
Társaságunk számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei az Erzsébet Nagy Szállodában és az adatfeldolgozók által igénybe vett szervereken találhatók meg. Társaságunk a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
1.    az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
2.    hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
3.    változatlansága igazolható (adatintegritás);
4.    a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.
Különös gondossággal figyelünk az adatok biztonságára, megtesszük továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR szerinti garanciák érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Társaságunk és partnereink informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal is gondoskodik. Az adatok napi biztonsági mentése megoldott. Az adatvédelmi incidensek elkerülése érdekében Társaságunk minden lehetséges intézkedést megtesz, egy ilyen incidens bekövetkezése esetén haladéktalanul fellépünk a kockázatok minimalizálása, a károk elhárítása érdekében.

13.    AZ ÉRINTETTEK JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK
 
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.
Az érintett kérelmére az információkat elektronikus formában szolgáltatjuk késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül. Az érintettek alábbi jogaik teljesítésére irányuló kéréseit díjmentesen teljesítjük.

Tájékoztatáshoz való jog:
Társaságunk megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva, ugyanakkor precíz módon nyújtsa.
A tájékozódáshoz való jog írásban, az 1. pontban megadott kapcsolati elérhetőségeken keresztül gyakorolható. Az érintett részére kérésére – személyazonosságának igazolását követően – szóban is adható tájékoztatás. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben Társaságunk munkatársainak kétsége támad az érintett személyazonossága felől, az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetjük.
 
Az érintett hozzáféréshez való joga:
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Amennyiben folyamatban van személyes adat kezelése, az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő, a felsorolásban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.
1.    az adatkezelés céljai;
2.    az érintett személyes adatok kategóriái;
3.    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli (Európai Unión kívüli) címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
4.    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
5.    a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
6.    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
7.    az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A fentieken túlmenően személyes adatok harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.
 
Helyesbítés joga:
Jogszabály értelmében bárki kérheti a társaságunk által kezelt, rá vonatkozó, pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.
 
Törléshez való jog:
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük a rá vonatkozó személyes adatokat:
1.    személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
2.    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
3.    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
4.    a személyes adatok jogellenes kezelése állapítható meg;
5.    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
6.    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés a következő célokból szükséges:
1.    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
2.    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
3.    a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
4.    vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
 
Az adatkezelés korlátozásához való jog:
Az érintett kérésére korlátozzuk az adatkezelést a GDPR 18. cikkében fennálló feltételek esetén, tehát ha:
1.    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
2.    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását
3.    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
4.    az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni kell.
 
Adathordozáshoz való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Társaságunk MS Word, vagy Excel formátumban tudja teljesíteni az érintett ilyen kérését.

Tiltakozás joga:
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetők.
 
Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés
1.    az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;
2.    meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek
3.    védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy
4.    az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
 
Visszavonás joga:
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Eljárási szabályok:
Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Kártérítés és sérelemdíj:
Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó, vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

Bírósághoz fordulás joga és adatvédelmi hatósági eljárás:
Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Panaszát a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet bejelenteni.

A hatóság címe:
•    1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, levelezési cím: 1530 Budapest Pf. 5.
•    Telefon: +36 1 391 1400
•    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

← vissza, az előző oldalra